EFOP-1.3.7-17-2017-00065

Projekt elnevezése:
Nehéz helyzetben lévő, gyermeküket egyedül nevelő anyák számára támasz nyújtása a közösség erejével – az esélyteremtés biztosítása fenntartható módon

Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.3.7-17-2017-00065

Támogatás összege:
50.000.000,- Ft

A projekt főkedvezményezettje:
Nagykanizsai Református Egyházközség

Konzorciumi tag:
Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

A projekt megvalósítási időszakának kezdete:
2018.02.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2020.02.01.

A projekt bemutatása:

Jelen kiírás keretében a projektünk fő célja integrált programok keretében, modellértékű gyakorlatok megvalósításával elősegíteni az emberek negatív szemléletének formálását, érzékenyítő programok szervezésével előmozdítani a többségi társadalomban élő és a hátrányos helyzetű csoportok közötti egyenlőtlenségek leküzdését. Közösségfejlesztő szerepéből adódóan Egyházközségünkben a projekt kapcsán lehetőség nyílik mintaértékű hátránykompenzációs tevékenység folytatására, melyhez kapcsolódóan a célcsoportba tartozók önérvényesítő képessége is erősíthető.  Mind a Családok Átmeneti Otthonában, mind az Egyházközségen belül szeretnénk közösségi teret kialakítani, hogy a programba bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben megerősítsük, hogy intézményes kereteken kívül is tudjanak önállóan, vagy minimális segítséggel működni. Az Egyházközségünk számára fontos feladat a leghátrányosabb embertársaink megsegítése, fenntartható módon. Ennek keretében kerülne kialakításra egy tankert, ahol ökológiai háztáji jellegű gazdálkodási modell kerül megvalósításra. Célunk mindemellett egy olyan közösségi tér kialakítása, mely alkalmas a tankert megmunkálásához szükséges oktatások, valamint egyéb, társadalmi felzárkóztatást szolgáló képzés lebonyolítására.

Évi egy rendezvény szervezésével szeretnénk elérni, hogy egy társadalmi cselekvési folyamat keretében, a közösség emberei képessé váljanak a tervezésre és cselekvésre, meghatározzák közös és egyéni szükségleteiket és problémáikat. Ezeket a terveket maximálisan a kialakuló közösség erőforrásaira támaszkodva valósítanánk meg, és ha szükséges kiegészítjük ezeket az erőforrásokat a közösségen kívüli, professzionális szakemberek szolgáltatásaival.

A kialakított közösségi tér alkalmas helyszínt biztosít az esélyegyenlőségi képzés megtartására, ahol a résztvevők információt kapnak a diszkrimináció és esélyegyenlőség témaköréhez kapcsolódó főbb fogalmakról, illetve érzékenyítő technikák segítségével világítunk rá a kirekesztettségből és a kisebbségi létből eredő társadalmi hátrányokra.

Elsődleges célcsoportunkba azok a gyermekes családok tartoznak, akik lakhatásának hiányához az önálló családi életet nagymértékben akadályozó körülményként a szülő(k) betegsége, enyhe fokú fogyatékossága, beilleszkedési zavara, családon belül állandósult súlyos konfliktusok, a háztartásvezetési, gyermeknevelési ismeretek elégtelensége közül bármelyik társul, és/vagy gyermekeik olyan speciális ellátásra szorulnak, melyre a szülők folyamatos segítség illetve felkészítés nélkül átmenetileg nem képesek.

Célunk a hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozók számára kompetenciafejlesztő képzés megtartása az ökológiai háztáji gazdálkodási ismeretek elmélyítésével és az esélyegyenlőségi szemlélet fejlesztésével. A 17 napos képzés célja a hátrányos helyzetű alacsony iskolai végzettségű csoportok jellemzőinek megismerése és interaktív tréning módszerek elsajátítása, amelyek segítségével a résztvevő képes lesz a csoportok motiválására, az ökológiai szemléletű háztáji ismeretek átadására és a csoporttagokkal való hatékony együttműködésre. Az ehhez kapcsolódó workshopok keretében történik meg a tudás átadása a célcsoport számára.

Az önérvényesítő és önszerveződési képesség fejlesztése érdekében tanácsadás keretében is segítjük a résztvevőket.

A primer prevenció módszereit felhasználva szeretnénk tenni az áldozattá-, bűnelkövetővé-, esetleg szenvedélybeteggé válás ellen; valamint a már kialakult deviancia kezelése érdekében a prevenció további szintjeinek eszköztárát felhasználva segíteni a célcsoportba tartozókat visszaintegrálni a társadalomba.

Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése érdekében a jó gyakorlat terjesztése, beépíthető és átültethető elemekkel fejlesztett módszertan kidolgozása kerülne megvalósításra, mely egy tájékoztató nap szervezésében csúcsosodna ki, ahol vitaindító beszélgetések keretében nyílna lehetőség a modell elemzésére, az elért eredmények és a jövőbeni fejlesztések megvitatására további gyülekezetek részvételével.

Egyházközségünk szociális rendszere fejlesztésre szorul, így jelen projekt keretében a szociális ágazat egy speciális területén, az idősügyben szeretnénk új szolgáltatások bevezetésével fejlesztéseket végrehajtani, melynek eredményeképpen szakmai alapot teremtenénk egy komplex szociális alap és szakellátást biztosító rendszer szervezésére.

További információ kérhető:
Hella Ferenc István – lelkipásztor

E-mail:
kanizsaicsalad@gmail.com